Venkateswara Prapatti Lyrics in Kannada – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಪತ್ತಿಃ

Sri Venkateswara Prapatti Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಯು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ, ವೆಂಕಟೇಶ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಯ ನಿಯಮಿತ ಪಠಣವು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಪತ್ತಿಃ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒದಗಲಿದ್ದೇವೆ.

Sri Venkateswara Prapatti Lyrics in Kannada – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಪತ್ತಿಃ

Sri Venkateswara Prapatti Lyrics in Kannada

ಈಶಾನಾಂ ಜಗತೋ‌உಸ್ಯ ವೇಂಕಟಪತೇ ರ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಾಂ ಪ್ರೇಯಸೀಂ
ತದ್ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲ ನಿತ್ಯವಾಸರಸಿಕಾಂ ತತ್-ಕ್ಷಾಂತಿ ಸಂವರ್ಧಿನೀಮ್ |
ಪದ್ಮಾಲಂಕೃತ ಪಾಣಿಪಲ್ಲವಯುಗಾಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ಶ್ರಿಯಂ
ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿ ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ ಭಗವತೀಂ ವಂದೇ ಜಗನ್ಮಾತರಮ್ ||

ಶ್ರೀಮನ್ ಕೃಪಾಜಲನಿಧೇ ಕೃತಸರ್ವಲೋಕ
ಸರ್ವಙ್ಞ ಶಕ್ತ ನತವತ್ಸಲ ಸರ್ವಶೇಷಿನ್ |
ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸುಶೀಲ ಸುಲ ಭಾಶ್ರಿತ ಪಾರಿಜಾತ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 2 ||

ಆನೂಪುರಾರ್ಚಿತ ಸುಜಾತ ಸುಗಂಧಿ ಪುಷ್ಪ
ಸೌರಭ್ಯ ಸೌರಭಕರೌ ಸಮಸನ್ನಿವೇಶೌ |
ಸೌಮ್ಯೌ ಸದಾನುಭನೇ‌உಪಿ ನವಾನುಭಾವ್ಯೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 3 ||

ಸದ್ಯೋವಿಕಾಸಿ ಸಮುದಿತ್ತ್ವರ ಸಾಂದ್ರರಾಗ
ಸೌರಭ್ಯನಿರ್ಭರ ಸರೋರುಹ ಸಾಮ್ಯವಾರ್ತಾಮ್ |
ಸಮ್ಯಕ್ಷು ಸಾಹಸಪದೇಷು ವಿಲೇಖಯಂತೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 4 ||

ರೇಖಾಮಯ ಧ್ವಜ ಸುಧಾಕಲಶಾತಪತ್ರ
ವಜ್ರಾಂಕುಶಾಂಬುರುಹ ಕಲ್ಪಕ ಶಂಖಚಕ್ರೈಃ |
ಭವ್ಯೈರಲಂಕೃತತಲೌ ಪರತತ್ತ್ವ ಚಿಹ್ನೈಃ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 5 ||

ತಾಮ್ರೋದರದ್ಯುತಿ ಪರಾಜಿತ ಪದ್ಮರಾಗೌ
ಬಾಹ್ಯೈರ್-ಮಹೋಭಿ ರಭಿಭೂತ ಮಹೇಂದ್ರನೀಲೌ |
ಉದ್ಯ ನ್ನಖಾಂಶುಭಿ ರುದಸ್ತ ಶಶಾಂಕ ಭಾಸೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 6 ||

ಸ ಪ್ರೇಮಭೀತಿ ಕಮಲಾಕರ ಪಲ್ಲವಾಭ್ಯಾಂ
ಸಂವಾಹನೇ‌உಪಿ ಸಪದಿ ಕ್ಲಮ ಮಾಧಧಾನೌ |
ಕಾಂತಾ ನವಾಙ್ಮಾನಸ ಗೋಚರ ಸೌಕುಮಾರ್ಯೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 7 ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹೀ ತದನುರೂಪ ನಿಜಾನುಭಾವ
ನೀಕಾದಿ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಷೀ ಕರಪಲ್ಲವಾನಾಮ್ |
ಆರುಣ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣತಃ ಕಿಲ ಸಾಂದ್ರರಾಗೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 8 ||

ನಿತ್ಯಾನಮದ್ವಿಧಿ ಶಿವಾದಿ ಕಿರೀಟಕೋಟಿ
ಪ್ರತ್ಯುಪ್ತ ದೀಪ್ತ ನವರತ್ನಮಹಃ ಪ್ರರೋಹೈಃ |
ನೀರಾಜನಾವಿಧಿ ಮುದಾರ ಮುಪಾದಧಾನೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 9 ||

“ವಿಷ್ಣೋಃ ಪದೇ ಪರಮ” ಇತ್ಯುದಿತ ಪ್ರಶಂಸೌ
ಯೌ “ಮಧ್ವ ಉತ್ಸ” ಇತಿ ಭೋಗ್ಯ ತಯಾ‌உಪ್ಯುಪಾತ್ತೌ |
ಭೂಯಸ್ತಥೇತಿ ತವ ಪಾಣಿತಲ ಪ್ರದಿಷ್ಟೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 10 ||

ಪಾರ್ಥಾಯ ತತ್-ಸದೃಶ ಸಾರಧಿನಾ ತ್ವಯೈವ
ಯೌ ದರ್ಶಿತೌ ಸ್ವಚರಣೌ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇತಿ |
ಭೂಯೋ‌உಪಿ ಮಹ್ಯ ಮಿಹ ತೌ ಕರದರ್ಶಿತೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 11 ||

ಮನ್ಮೂರ್ಥ್ನಿ ಕಾಳಿಯಫನೇ ವಿಕಟಾಟವೀಷು
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿ ಶಿಖರೇ ಶಿರಸಿ ಶ್ರುತೀನಾಮ್ |
ಚಿತ್ತೇ‌உಪ್ಯನನ್ಯ ಮನಸಾಂ ಸಮಮಾಹಿತೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 12 ||

ಅಮ್ಲಾನ ಹೃಷ್ಯ ದವನೀತಲ ಕೀರ್ಣಪುಷ್ಪೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿ ಶಿಖರಾಭರಣಾಯ-ಮಾನೌ |
ಆನಂದಿತಾಖಿಲ ಮನೋ ನಯನೌ ತವೈ ತೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 13 ||

ಪ್ರಾಯಃ ಪ್ರಪನ್ನ ಜನತಾ ಪ್ರಥಮಾವಗಾಹ್ಯೌ
ಮಾತುಃ ಸ್ತನಾವಿವ ಶಿಶೋ ರಮೃತಾಯಮಾಣೌ |
ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಪರಸ್ಪರ ತುಲಾ ಮತುಲಾಂತರೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 14 ||

ಸತ್ತ್ವೋತ್ತರೈಃ ಸತತ ಸೇವ್ಯಪದಾಂಬುಜೇನ
ಸಂಸಾರ ತಾರಕ ದಯಾರ್ದ್ರ ದೃಗಂಚಲೇನ |
ಸೌಮ್ಯೋಪಯಂತೃ ಮುನಿನಾ ಮಮ ದರ್ಶಿತೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 15 ||

ಶ್ರೀಶ ಶ್ರಿಯಾ ಘಟಿಕಯಾ ತ್ವದುಪಾಯ ಭಾವೇ
ಪ್ರಾಪ್ಯೇತ್ವಯಿ ಸ್ವಯಮುಪೇಯ ತಯಾ ಸ್ಫುರಂತ್ಯಾ |
ನಿತ್ಯಾಶ್ರಿತಾಯ ನಿರವದ್ಯ ಗುಣಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ಸ್ಯಾಂ ಕಿಂಕರೋ ವೃಷಗಿರೀಶ ನ ಜಾತು ಮಹ್ಯಮ್ || 16 ||
ಇತಿ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಪ್ರಪತ್ತಿಃ

Sri Venkateswara Prapatti Lyrics Image in Kannada

Sri Venkateswara Prapatti Lyrics Image in Kannada

Sri Venkateswara Prapatti Lyrics in Kannada PDF Free Download

Sri Venkateswara Prapatti Lyrics in English

Earshaanan Jagatosya Venkatapatevishnom Param Preyasi |
Tavdakshasthala Nityavaasarasikaan Tatyaanti Sanvardhineem ||
Padmaalakshatapaani Pallatayugaan Padmaasanastaan Triyam |
Vaatsalyaadi Gunojjwalaan Bhagavateen Vande Jaganmaataram || 1 ||

Sreemana Krupaajalanidhe Shritasarvaloka |
Sarvagna Shattaka Natvatsala Sarvasheshin ||
Swaamin Shusheela Shulabhaashrita Paarijaata |
Shree Venkatesha Sharanau Saranam Prapadhye || 2 ||

Aanoopuraapirta Sujaata Sughandhi Pushpa |
Saurabhya Saurabhakarou Samasanniveshou ||
Saumyou Sadaanu Bhavaneipi Navaanubhaavyo |
Shree Venkatesha Saranau Saranam Prapadhye || 3 ||

Sadgovikaasi Samudittvara Saandraraaga |
Saurabhya Nirbhara Sarorooha Saamyavaartaam ||
Samyakshu Saahasapadeshu Vilekhayantou |
Shree Venkatesha Sharanau Saranam Prapadhye || 4 ||

Rekhaamaya Dwaja Sudhaakala Shaatapatra |
Vjaraakrushaamburuha Kalpakashtachakrei ||
Bhavyeiralankrutatalou Para Tatva Chinhei |
Shree Venkatesha Sharanau Saranam Prapadhye || 5 ||

Tamrodaradguti Paraajita Padmaraagou |
Baaharyamarhobhirabhi Bhoota Mahendraneelou ||
Udhyanna Khanshubhirudasta Shashagda Bhaasou |
Shree Venkatesha Sharanau Saranam Prapadhye || 6 ||

Sapremabheeti Kamalaakara Pallavaabyaam |
Sanvaahaneipi Sapadi Kalmamaadadaanau ||
Kaantaavavaangmna Sagochara Saukumaaryo |
Shree Venkatesha Saranau Sharanam Prapadhye || 7 ||

Lakshmeemaheeta Danuroopa Nijaanubhaava |
Neelaadi DivyaMahishee Kara Pallavaanaam ||
Aarunyasankramanata Kila Saandraraagou |
Shree Venkatesha Saranau Sharanam Prapadhye || 8 ||

Nityaanamadhvidhi Shivadikireetakoti |
Pratyupradeepta Navaratna Maham Prarohem ||
Neeraajanaavidhi Mudharamupaadadaanou |
Shree Venkatesha Saranau Sharanam Prapadhye || 9 ||

Vishnom Pade Parama Ityudhitaprashansau |
Yau madhva Utsa Iti Bhogyatayaampyupaatou ||
Bhooyastatheti Tava Paanithaktapradhisto |
srivenkatesa caraṇau saranam prapadye || 10 ||

Paarthaaya Tatsavdasha Saarathinaa Twayeiva |
You Darshito Swacharanou Sharana Vrajeti ||
Bhooyokpi Mahamya Tou Karadarshitou Te |
Shree Venkatesha Saranau Sharanam Prapadhye || 11 ||

Manamoorgna Kaaliyaphane Vikataataveeshu |
Shree Venkatadri Shikare Shirasi Shrutinaama ||
Chittayekpyananyamanasaan Samamaahitou te |
Shree Venkatesha Saranau Sharanam Prapadhye || 12 ||

Amalanhrushya Davaneethala Keerna Pushpou |
Shree Venkatadri Shikaraabharanaayamaanou ||
Aanandhitaakhila Manonyanou Taveyto |
Shree Venkatesha Saranau Sharanam Prapadhye || 13 ||

Prayaap Prapannajanataa Prathamaavaghaahyou |
Maatrup Stanaaviva Shishouramrutaayamaanou ||
Praaptou Paraspuratulaamatulaantarou te |
Shree Venkatesha Saranau Sharanam Prapadhye || 14 ||

Satvottareyssatata Senya Padaambhujena |
Sansaarataara Kadayaardradraganjalena ||
Soumyopayantrumuninaa Mama Darshitou Te |
Shree Venkatesha Saranau Sharanam Prapadhye || 15 ||

Shreesha Shriyaa Ghatikyaa Twadupaayabhaave |
Praapye Twayi Swayamupetayaa Sphurantya ||
Nityaashritaaya Nirvadyagunaaya Tubhyan |
Syaan Kikkaro Vrushagirisha Na Jaatu Mahyam || 16 ||

ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಪತ್ತಿಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಅಥವಾ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಪತ್ತಿಃ, ಇದು ಭಾರತದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತಿರುಮಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪವಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸುವ ಅಥವಾ ಪಠಿಸುವವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಪತ್ತಿಃಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ದೈವಿಕ ರಕ್ಷಣೆ: ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಪತ್ತಿಃಯನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೋರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಸವಾಲುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ: ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ವಿವಿಧ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆ: ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಪತ್ತಿಃ ನಮ್ರತೆ, ಶರಣಾಗತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಪಠಿಸುವುದು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಚಕ್ರದಿಂದ (ಮೋಕ್ಷ) ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು: ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವು ಗಾಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶರಣಾಗತಿ, ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ದೇವತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ: ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಭಾವವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಗೆ ಶರಣಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ದೈವಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ: ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಪತ್ತಿಃ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ತೋತ್ರದ ಪದ್ಯಗಳು ತಾತ್ವಿಕ ಅರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ, ಭಕ್ತನು ಜೀವನ, ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ದೈವಿಕತೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪುಣ್ಯ ಸಂಚಯ: ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಪತ್ತಿಃಯಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಧನಾತ್ಮಕ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಹತೆ (ಪುಣ್ಯ) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅರ್ಹತೆಯು ಒಬ್ಬರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು: ಸ್ತೋತ್ರವು ಭಕ್ತನ ಶರಣಾಗತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆಗಳು ದೈವಿಕ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಶುದ್ಧೀಕರಣ: ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂಪರ್ಕ: ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ, ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿರಂತರತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ, ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.

Venkateswara Prapatti Lyrics in Kannada YouTube Video

ತಪ್ಪದೆ ಓದಿ:

Leave a Comment