Sri Hari Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Sri Hari Stotram in Kannada: ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶ್ಲೋಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.

ಈ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಗಾತ್ರ, ವಿಧಗಳು, ಅವರ ರೂಪ, ಅವರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಹರಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ.

Sri Hari Stotram in Kannada

ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಅಥವಾ ಎದ್ದೇಳಬಾರದು.

ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒತ್ತಡದಿಂದ (Tension) ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಪ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಚಟ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ದುಃಖ ಮತ್ತು ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ.

Sri Hari Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಜಗಜ್ಜಾಲ ಪಾಲಮ್ ಖಚದ್ ಕಂದ ಮಾಲಮ್,
ಶರದ್ಚಂದ್ರ ಬಾಲಮ್ ಮಹಾದೈತ್ಯಕಾಲಮ್,
ನಭೋನೀಲಕಾಯಮ್ ದುರಾವಾರಮಾಯಮ್,
ಸುಪದ್ಮಾಸಹಾಯಮ್ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ…

ಸದಾಂ ಬೂದಿವಾಸಂ ಗಲತ್ಪುಷ್ಪಹಾಸಮ್,
ಜಗತ್ಸನ್ನಿವಾಸಮ್ ಶತಾದಿತ್ಯಭಾಸಮ್,
ಗದಾಚಕ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಲಸದ್ ಪೀತ ವಸ್ತ್ರಂ,
ಹಸಚ್ಚಾರು ವಕ್ತ್ರಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ…

ರಮಾಕಂಠ ಹಾರಂ ಶೃತಿವ್ರಾಂತಸಾರಮ್,
ಜಲಾಂತರ್ವಿಹಾರಂ ದರಾಬಾರಹಾರಮ್,
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಂ ಮನೋಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪಂ,
ದೃತಾನೇಖ ರೂಪಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ…

ಜರಾಜನ್ಮ ಹೀನಂ ಪರಾನಂದಪೀನಂ,
ಸಮಾದಾನ ಲೀನಂ ಸದೈವಾನದೀನಂ,
ಜಗಜ್ಜನ್ಮ ಹೇತುಂ ಸುರಾನೇಕ ಕೇತುಂ,
ತ್ರಿಲೋಕೈಕ ಸೇತುಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ…

ಕೃತಾಮ್ನಾಯ ಗಾನಂ ಕಗಾದೀಶ ಯಾನಂ,
ವಿಮುಕ್ತೀsರ್ ನಿಧಾನಂ ಹರಾರಾದಿಮಾನಂ,
ಸ್ವಭಕ್ತಾನುಕೂಲಂ ಜಗದೃಕ್ಷ ಮೂಲಂ,
ನಿರಸ್ತಾರ್ದ ಶೂಲಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ…

ಸಮಸ್ತಾಮರೇಶಂ ದ್ವಿರೇವಾಭ ಕೇಶಂ,
ಜಗತ್ ಬಿಂಬ ಲೇಶಂ ಹೃದಾಕಾಶ ದೇಶಂ,
ಸದಾ ದಿವ್ಯ ದೇಹಂ ವಿಮುಕ್ತಾಖಿಲೇಹಂ,
ಸುವೈಕುಂಟ ಗೇಹಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ…

ಸುರಾಲಿ ಬಲಿಷ್ಟಂ ತ್ರಿಲೋಕಿ ವರಿಷ್ಟಂ,
ಗುರೂಣಾಂ ಗರಿಷ್ಟಂ ಸ್ವರೂಪೈ ಕನಿಷ್ಟಂ,
ಸದಾ ಯುದ್ಧ ಧೀರಂ ಮಹಾವೀರ ವೀರ,
ಭಭಂಬೂದಿ ಧೀರಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ…

ರಮಾವಾಮ ಭಾಗಂ ತಲಾನಗ್ನ ನಾಗಂ,
ಕೃತಾದೀನಯಾಗಂ ಗತಾರಾಗ ರಾಗಂ,
ಮುನೀಂದ್ರೈ ಸುಗೀತಂ ಸುರೈ ಸಂಪರೀತಂ,
ಗುಣೋಗೈರತೀತಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ…

ಫಲಶ್ರುತಿ

ಇದಂ ಯಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಸಮಾಧಾಯ ಚಿತ್ತಂ
ಪಠೇದಷ್ಟಕಂ ಕಂಠಹಾರಂ ಮುರಾರೇಃ
ಸ ವಿಷ್ಣೋರ್ವಿಶೋಕಂ ಧ್ರುವಂ ಯಾತಿ ಲೋಕಂ
ಜರಾಜನ್ಮಶೋಕಂ ಪುನರ್ವಿಂದತೇ ನೋ.

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಪರಮಹಂಸಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ.

Sri Hari Stotram Lyrics in Kannada with Image

Sri Hari Stotram Lyrics in Kannada with Image

Sri Hari Stotram Lyrics in Kannada PDF Download

Jagajjalapalam Kachad Kanda Malam Lyrics in English

Jagajjalapalam Kachad Kanda Malam,
Sarahandraphalam Mahadaithyakalam,
Nabho Neelakayam Duravaramayam,
Supadmasahayam Bajeham Bajeham.

Sadambhodhi Vasam Galathpushpahasam,
Jagatsannivasam Sathadhithyabhasam,
Gadhachakra Sastram Lasad Peetha Vasthram,
Hasacharu Vakthram Bajeham Bajeham.

Ramakantaharam Sruthivrathasaram,
Jalantharviharam Dharabharaharam,
Chidanandaroopam Manogna Swaroopam,
Druthaneka Roopam Bajeham Bajeham.

Jarajanma Heenam Parananda Peetham,
Samadana Leenam Sadaivanaveetham,
Jagajjanma Hethum Suraneeka Kethum,
Trilokaika Sethum Bajeham Bajeham.

Kruthamnayaganam Khagadhisayanam,
Vimukthernidhanam Hararadhimanam,
Swabakthanukoolam Jagadvrukshamoolam,
Nirastharthasoolam Bajeham Bajeham.

Samasthamaresam Dwirephabha Klesam,
Jagat Bimba Lesam Hrudakasa Desam,
Sada Divya Deham Vimukthakhileham,
Suvaikuntageham Bajeham Bajeham.

Suralibalishtam Trilokivarishtam,
Gurannangarishtam Swaroopaikanishtam,
Sadyudhadheeram Mahaveeraveeram,
Bhambhoditheeram Bajeham Bajeham.

Ramavamabhagam Thalanagna Nagam,
Kruthadeethayagam Gatharagaragam,
Muneendrai Sugeetham Surai Sapareeham,
Ganougairaathetham Bajeham Bajeham.

Sri Hari Stotram YouTube Video

ತಪ್ಪದೆ ಓದಿ:

Leave a Comment