Lalitha Sahasranama in Kannada – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Lalitha Sahasranama in Kannada: ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪ ಮಾ ಲಲಿತೆಯ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ತಾಯಿಯ ತಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಂದರವಾದ ಪಾದದವರೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಲಲಿತಾ ಮಾತೆಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Lalitha Sahasranama in Kannada

ಮಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಎಂದರೆ ಮಾ ಲಲಿತಾ ಹತ್ತು ಮಹಾವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು. ಮಾ ಕಾಳಿಯ ಎರಡು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣವರ್ಣ ಮತ್ತು ರಕ್ತವರ್ಣ, ಮಾತಾ ಲಲಿತಾ ರಕ್ತವರ್ಣ ರೂಪ. ಮಾ ಲಲಿತಾ ಸಂಪತ್ತು-ಐಶ್ವರ್ಯ-ಭೋಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಅಧಿದೇವತೆ. ಇತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಆನಂದ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಲಲಿತಾ ದೇವಿಯು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಾಳೆ.

Lalitha Sahasranama in Kannada – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

|| ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಶಿನ್ಯಾದಿ ವಾಗ್ದೇವತಾ ಋಷಯಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್‌ ಛಂದಃ | ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ದೇವತಾ | ಶ್ರೀಮದ್ವಾಗ್ಭವಕೂಟೇತಿ ಬೀಜಂ | ಮಧ್ಯಕೂಟೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ | ಶಕ್ತಿಕೂಟೇತಿ ಕೀಲಕಂ | ಮಮ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧಿದ್ವಾರಾ ಚಿಂತಿತಫಲಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

|| ಧ್ಯಾನಮ್‌ ||

ಸಿಂಧೂರಾರುಣ ವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಮೌಲಿಸ್ಫುರತ್‌ |

ತಾರಾನಾಯಕ ಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀಮಾಪೀನವಕ್ಷೋರುಹಾಮ್‌ ||

ಪಾಣಿಭ್ಯಾಮಲಿಪೂರ್ಣರತ್ನಚಷಕಾಂ ರಕ್ತೋತ್ಪಲಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ |

ಸೌಮ್ಯಾಂ ರತ್ನಘಟಸ್ಥರಕ್ತಚರಣಾಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪರಾಮಂಬಿಕಾಮ್‌ ||

ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾತರಂಗಿತಾಕ್ಷೀಂ ಧೃತಪಾಶಾಂಕುಶ ಪುಷ್ಪಬಾಣಚಾಪಾಮ್‌ |

ಅಣಿಮಾದಿಭಿರಾವೃತಾಂ ಮಯೂಖೈರಹಮಿತ್ಯೇವ ವಿಭಾವಯೇ ಭವಾನೀಮ್‌ ||

ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ವಿಕಸಿತವದನಾಂ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀಂ

ಹೇಮಾಭಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಕರಕಲಿತಲಸಮದ್ಧೇಮಪದ್ಮಾಂ ವರಾಂಗೀಮ್ |

ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಸಕಲಮಭಯದಾಂ ಭಕ್ತ ನಮ್ರಾಂ ಭವಾನೀಂ

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಂ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಂ ಸಕಲಸುರನುತಾಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾತ್ರೀಮ್‌ ||

ಸಕುಂಕುಮ ವಿಲೇಪನಾ ಮಳಿಕಚುಂಬಿ ಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ

ಸಮಂದಹಸಿತೇಕ್ಷಣಾಂ ಸಶರಚಾಪ ಪಾಶಾಂಕುಷಾಮ್‌ |

ಅಶೇಷ ಜನಮೋಹಿನೀ ಮರುಣಮಾಲ್ಯ ಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ

ಜಪಾಕುಸುಮ ಭಾಸುರಾಂ ಜಪವಿಧೌ ಸ್ಮರೇದಂಬಿಕಾಮ್‌ ||

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾಂ ಕುರ್ಯಾತ್‌ |

ಲಂ – ಪೃಥಿವೀತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಗಂಧಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |

ಹಂ – ಆಕಾಶತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |

ಯಂ – ವಾಯುತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಧೂಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |

ರಂ – ವಹ್ನಿತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ದೀಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |

ವಂ – ಅಮೃತತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಅಮೃತನೈವೇದ್ಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |

ಸಂ – ಸರ್ವತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್‌ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |

|| ಅಥ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ ಶ್ರೀಮತ್ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ |

ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡಸಂಭೂತಾ ದೇವಕಾರ್ಯಸಮುದ್ಯತಾ || ೧ ||

ಉದ್ಯದ್ಭಾನುಸಹಸ್ರಾಭಾ ಚತುರ್ಬಾಹುಸಮನ್ವಿತಾ |

ರಾಗಸ್ವರೂಪಪಾಶಾಢ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾಕಾರಾಂಕುಶೋಜ್ವಲಾ || ೨ ||

ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷು ಕೋದಂಡಾ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಸಾಯಕಾ |

ನಿಜಾರುಣ ಪ್ರಭಾಪೂರ ಮಜ್ಜದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾ || ೩ ||

ಚಂಪಕಾಶೋಕಪುನ್ನಾಗ ಸೌಗಂಧಿಕಲಸತ್ಕಜಾ |

ಕುರುವಿಂದಮಣಿಶ್ರೇಣೀ ಕನತ್ಕೋಟೀರಮಂಡಿತಾ || ೪ ||

ಅಷ್ಟಮೀಚಂದ್ರ ವಿಭ್ರಾಜದಲಿಕಸ್ಥಲತೋಭಿತಾ |

ಮುಖಚಂದ್ರ ಕಲಂಕಾಭ ಮೃಗನಾಭಿವಿಶೇಷಕಾ || ೫ ||

ವದನಸ್ಮರಮಾಂಗಲ್ಯ ಗೃಹತೋರಣಚಿಲ್ಲಿಕಾ |

ವಕ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರೀವಾಹಚಲನ್ಮೀನಾಭಲೋಚನಾ || ೬ ||

ನವಚಂಪಕ ಪುಷ್ಪಾಭನಾಸಾದಂಡ ವಿರಾಜಿತಾ |

ತಾರಾಕಾಂತಿ ತಿರಸ್ಕಾರಿ ನಾಸಾಭರಣಭಾಸುರಾ || ೭ ||

ಕದಂಬಮಂಜರೀ ಕ್ಲುಪ್ತಕರ್ಣಪೂರ ಮನೋಹರಾ |

ತಾಟಂಕಯುಗಲೀಭೂತ ತಪನೋಡುಪಮಂಡಲಾ || ೮ ||

ಪದ್ಮರಾಗಶಿಲಾದರ್ಶ ಪರಿಭಾವಿಕಪೋಲಭೂಃ |

ನವವಿದ್ರುಮಬಿಂಬಶ್ರೀ ನ್ಯಕ್ಕಾರಿರದನಚ್ಛದಾ || ೯ ||

ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಂಕುರಾಕಾರ ದ್ವಿಜಪಂಕ್ತಿದ್ವಯೋಜ್ವಲಾ |

ಕರ್ಪೂರವೀಟಿಕಾಮೋದ ಸಮಾಕರ್ಷದ್ದಿಗಂತರಾ || ೧೦ ||

ನಿಜಸಲ್ಲಾಪಮಾಧುರ್ಯ ವಿನಿರ್ಭತ್ಸಿತಕಚ್ಛಪೀ |

ಮಂದಸ್ಮಿತ ಪ್ರಭಾಪೂರ ಮಜ್ಜತ್ಕಾಮೇಶಮಾನಸಾ || ೧೧ ||

ಅನಾಕಲಿತ ಸಾದೃಶ್ಯ ಚುಬುಕಶ್ರೀ ವಿರಾಜಿತಾ |

ಕಾಮೇಶಬದ್ಧಮಾಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರಶೋಭಿತಕಂಧರಾ || ೧೨ ||

ಕನಕಾಂಗದಕೇಯೂರ ಕಮನೀಯ ಭುಜಾನ್ವಿತಾ |

ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯಚಿಂತಾಕಲೋಲಮುಕ್ತಾಫಲಾನ್ವಿತಾ || ೧೩ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೇಮರತ್ನ ಮಣಿಪ್ರತಿಪಣಸ್ತನೀ |

ನಾಭ್ಯಾಲವಾಲರೋಮಾಲಿಲತಾಫಲಕುಚದ್ವಯೀ || ೧೪ ||

ಲಕ್ಷ್ಯರೋಮಲತಾಧಾರ ತಾಸಮುನ್ನೇಯಮಧ್ಯಮಾ |

ಸ್ತನಭಾರದಲನ್ಮಧ್ಯ ಪಟ್ಟಬಂಧವಲಿತ್ರಯಾ || ೧೫ ||

ಅರುಣಾರುಣ ಕೌಸುಂಭ ವಸ್ತ್ರಭಾಸ್ವತ್ಕಟೀತಟೀ |

ರತ್ನಕಿಂಕಿಣಿಕಾರಮ್ಯ ರಶನಾದಾಮಭೂಷಿತಾ || ೧೬ ||

ಕಾಮೇಶಜ್ಞಾತಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾರ್ದಮೋರುದ್ವಯಾನ್ವಿತಾ |

ಮಾಣಿಕ್ಯಮುಕುಟಾದಾರ ಜಾನುದ್ವಯವಿರಾಜಿತಾ || ೧೭ ||

ಇಂದ್ರಗೋಪ ಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಮರತೂಣಾಭಜಂಘಿಕಾ |

ಗೂಢಗುಲ್ಫಾ ಕೂರ್ಮಪೃಷ್ಠಜಯಿಷ್ಣು ಪ್ರಪದಾನ್ವಿತಾ || ೧೮ ||

ನಖದೀಧಿತಿಸಂಛನ್ನನಮಜ್ಜನತಮೋಗುಣಾ |

ಪದದ್ವಯ ಪ್ರಭಾಜಾಲ ಪರಾಕೃತಸರೋರುಹಾ || ೧೯ ||

ಶಿಂಜಾನಮಣಿಮಂಜೀರ ಮಂಡಿತಶ್ರೀಪದಾಂಬುಜಾ |

ಮರಾಲೀಮಂದಗಮನಾ ಮಹಾಲಾವಣ್ಯ ಶೇವಧಿಃ || ೨೦ ||

ಸರ್ವಾರುಣಾಽನವದ್ಯಾಂಗೀ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾ |

ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕಸ್ಥಾ ಶಿವಾಸ್ವಾಧೀನವಲ್ಲಭಾ || ೨೧ ||

ಸುಮೇರುಮಧ್ಯಶೃಂಗಸ್ಥಾ ಶ್ರೀಮನ್ನಗರನಾಯಿಕಾ |

ಚಿಂತಾಮಣಿಗೃಹಾಂತಸ್ಥಾ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಾ || ೨೨ ||

ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀಸಂಸ್ಥಾ ಕದಂಬವನವಾಸಿನೀ |

ಸುಧಾಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮದಾಯಿನೀ || ೨೩ ||

ದೇವರ್ಷಿಗಣಸಂಘಾತ ಸ್ತೂಯಮಾನಾತ್ಮವೈಭವಾ |

ಭಂಡಾಸುರವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿಸೇನಾಸಮನ್ವಿತಾ || ೨೪ ||

ಸಂಪತ್ಕರೀ ಸಮಾರೂಢ ಸಿಂಧುರವ್ರಜಸೇವಿತಾ |

ಅಶ್ವರೂಢಾಧಿಷ್ಠಿತಾಶ್ವಕೋಟಿಕೋಟಿಭಿರಾವೃತಾ || ೨೫ ||

ಚಕ್ರರಾಜರಥಾರೂಢ ಸರ್ವಾಯುಧಪರಿಷ್ಕೃತಾ |

ಗೇಯಚಕ್ರ ರಥಾರೂಢಮಂತ್ರಿಣೀಪರಿಸೇವಿತಾ || ೨೬ ||

ಕಿರಿಚಕ್ರ ರಥಾರೂಢ ದಂಡನಾಥಾಪುರಸ್ಕೃತಾ |

ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿಕಾಕ್ಷಿಪ್ತ ವಹ್ನಿಪ್ರಾಕಾರಮಧ್ಯಗಾ || ೨೭ ||

ಭಂಡಸೈನ್ಯವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿ ವಿಕ್ರಮಹರ್ಷಿತಾ |

ನಿತ್ಯಾಪರಾಕ್ರಮಾಟೋಪ ನಿರೀಕ್ಷಣಸಮುತ್ಸುಕಾ || ೨೮ ||

ಭಂಡಪುತ್ರವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಬಾಲಾವಿಕ್ರಮನಂದಿತಾ |

ಮಂತ್ರಿಣ್ಯಂಬಾವಿರಚಿತ ವಿಷಂಗವಧತೋಷಿತಾ || ೨೯ ||

ವಿಶುಕ್ರ ಪ್ರಾಣಹರಣ ವಾರಾಹೀ ವೀರ್ಯನಂದಿತಾ |

ಕಾಮೇಶ್ವರಮುಖಾಲೋಕ ಕಲ್ಪಿತ ಶ್ರೀಗಣೇಶ್ವರಾ || ೩೦ ||

ಮಹಾಗಣೇಶನಿರ್ಭಿನ್ನ ವಿಘ್ನಯಂತ್ರಪ್ರಹರ್ಷಿತಾ |

ಭಂಡಾಸುರೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮುಕ್ತಶಸ್ತ್ರಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರವರ್ಷಿಣೀ || ೩೧ ||

ಕರಾಂಗುಲಿನಖೋತ್ಪನ್ನ ನಾರಾಯಣದಶಾಕೃತಿಃ |

ಮಹಾಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಾಗ್ನಿ ನಿರ್ದಗ್ದಾಸುರಸೈನಿಕಾ || ೩೨ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರಾಸ್ತ್ರನಿರ್ದಗ್ಧ ಸಭಂಡಾಸುರಶೂನ್ಯಕಾ |

ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇಂದ್ರ ಮಹೇಂದ್ರಾದಿದೇವಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾ || ೩೩ ||

ಹರನೇತ್ರಾಗ್ನಿ ಸಂದಗ್ಧ ಕಾಮಸಂಜೀವನೌಷಧಿಃ |

ಶ್ರೀಮದ್ವಾಗ್ಭವಕೂಟೈಕ ಸ್ವರೂಪಮುಖಪಂಕಜಾ || ೩೪ ||

ಕಂಠಾಧಃಕಟಿಪರ್ಯಂತ ಮಧ್ಯಕೂಟಸ್ವರೂಪಿಣೀ |

ಶಕ್ತಿಕೂಟೈಕತಾಪನ್ನ ಕಟ್ಯಧೋಭಾಗಧಾರಿಣೀ || ೩೫ ||

ಮೂಲಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಮೂಲಕೂಟತ್ರಯಕಲೇವರಾ |

ಕುಲಾಮೃತೈಕರಸಿಕಾ ಕುಲಸಂಕೇತಪಾಲಿನೀ || ೩೬ ||

ಕುಲಾಂಗನಾ ಕುಲಾಂತಸ್ಥಾಕೌಲಿನೀ ಕುಲಯೋಗಿನೀ |

ಅಕುಲಾ ಸಮಯಾಂತಸ್ಥಾ ಸಮಯಾಚಾರತತ್ಪರಾ || ೩೭ ||

ಮೂಲಾಧಾರೈಕನಿಲಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಂಥಿವಿಭೇದಿನೀ |

ಮಣೀಪೂರಾಂತರುದಿತಾ ವಿಷ್ಣುಗ್ರಂಥಿವಿಭೇದಿನೀ || ೩೮ ||

ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಾಂತರಾಲಸ್ಥಾ ರುದ್ರಗ್ರಂಥಿವಿಭೇದಿನೀ |

ಸಹಸ್ರಾರಾಂಬುಜಾರೂಢಾ ಸುಧಾಸಾರಾಭಿವರ್ಷಿಣೀ || ೩೯ ||

ತಟಿಲ್ಲತಾಸಮರುಚಿಃ ಷಟ್‌ಚಕ್ರೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾ |

ಮಹಾಶಕ್ತಿಃ ಕುಂಡಲಿನೀ ಬಿಸತಂತುತನೀಯಸೀ || ೪೦ ||

ಭವಾನೀ ಭಾವನಾಗಮ್ಯಾ ಭವಾರಣ್ಯಾಕುಠಾರಿಕಾ |

ಭದ್ರಪ್ರಿಯಾ ಭದ್ರಮೂರ್ತಿಃ ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ || ೪೧ ||

ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾ ಭಯಾಪಹಾ |

ಶಾಂಭವೀ ಶಾರದಾರಾಧ್ಯಾ ಶರ್ವಾಣೀ ಶರ್ಮದಾಯಿನೀ || ೪೨ ||

ಶಾಂಕರೀ ಶ್ರೀಕರೀ ಸಾಧ್ವೀ ಶರಚ್ಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾ |

ಶಾತೋದರೀ ಶಾಂತಿಮತೀ ನಿರಾಧಾರಾ ನಿರಂಜನಾ || ೪೩ ||

ನಿರ್ಲೇಪಾ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿರಾಕಾರಾ ನಿರಾಕುಲಾ |

ನಿರ್ಗುಣಾ ನಿಷ್ಕಲಾ ಶಾಂತಾ ನಿಷ್ಕಾಮಾ ನಿರುಪಪ್ಲವಾ || ೪೪ ||

ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಾ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾ ನಿರಾಶ್ರಯಾ |

ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾ ನಿರವದ್ಯಾ ನಿರಂತರಾ || ೪೫ ||

ನಿಷ್ಕಾರಣಾ ನಿಷ್ಕಳಂಕಾ ನಿರುಪಾಧಿರ್ನಿರೀಶ್ವರಾ |

ನೀರಾಗಾ ರಾಗಮಥನೀ ನಿರ್ಮದಾ ಮದನಾಶಿನೀ || ೪೬ ||

ನಿಶ್ಚಿಂತಾ ನಿರಹಂಕಾರಾ ನಿರ್ಮೋಹಾ ಮೋಹನಾಶಿನೀ |

ನಿರ್ಮಮಾ ಮಮತಾಹಂತ್ರೀ ನಿಷ್ಪಾಪಾ ಪಾಪನಾಶಿನೀ || ೪೭ ||

ನಿಷ್ಕ್ರೋಧಾ ಕ್ರೋಧಶಮನೀ ನಿರ್ಲೋಭಾಲೋಭನಾಶಿನೀ |

ನಿಃಸಂಶಯಾ ಸಂಶಯಘ್ನೀ ನಿರ್ಭವಾ ಭವನಾಶಿನೀ || ೪೮ ||

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ನಿರಾಬಾಧಾ ನಿರ್ಭೇದಾ ಭೇದನಾಶಿನೀ |

ನಿರ್ನಾಶಾ ಮೃತ್ಯುಮಥನೀ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾ ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹಾ || ೪೯ ||

ನಿಸ್ತುಲಾ ನೀಲಚಿಕುರಾ ನಿರಪಾಯಾ ನಿರತ್ಯಯಾ |

ದುರ್ಲಭಾ ದುರ್ಗಮಾ ದುರ್ಗಾ ದುಃಖಹಂತ್ರೀ ಸುಖಪ್ರದಾ || ೫೦ ||

ದುಷ್ಟದೂರಾ ದುರಾಚಾರಶಮನೀ ದೋಷವರ್ಜಿತಾ |

ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸಾಂದ್ರಕರುಣಾ ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾ || ೫೧ ||

ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯಿ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾ |

ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವಮಯಿ ಸರ್ವಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೫೨ ||

ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಸರ್ವತಂತ್ರರೂಪಾ ಮನೋನ್ಮನೀ |

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೃಡಪ್ರಿಯಾ || ೫೩ ||

ಮಹಾರೂಪಾ ಮಹಾಪೂಜ್ಯಾ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನೀ |

ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಸತ್ವಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾರತಿಃ || ೫೪ ||

ಮಹಾಭೋಗಾ ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಾ ಮಹಾವೀರ್ಯಾ ಮಹಾಬಲಾ |

ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾಸಿದ್ಧಿರ್ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ || ೫೫ ||

ಮಹಾತಂತ್ರಾ ಮಹಾಮಂತ್ರಾ ಮಹಾಯಂತ್ರಾ ಮಹಾಸನಾ |

ಮಹಾಯಾಗಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾ || ೫೬ ||

ಮಹೇಶ್ವರಮಹಾಕಲ್ಪ ಮಹಾತಾಂಡವಸಾಕ್ಷಿಣೀ |

ಮಹಾಕಾಮೇಶಮಹಿಷೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ || ೫೭ ||

ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯುಪಚಾರಾಢ್ಯಾ ಚತುಃಷಷ್ಟಿ ಕಲಾಮಯಿ |

ಮಹಾಚತುಃಷಷ್ಟಿ ಕೋಟಿ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತಾ || ೫೮ ||

ಮನುವಿದ್ಯಾ ಚಂದ್ರವಿದ್ಯಾ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾ |

ಚಾರುರೂಪಾ ಚಾರುಹಾಸಾ ಚಾರುಚಂದ್ರಕಲಾಧರಾ || ೫೯ ||

ಚರಾಚರಜಗನ್ನಾಥಾ ಚಕ್ರರಾಜನಿಕೇತನಾ |

ಪಾರ್ವತೀ ಪದ್ಮನಯನಾ ಪದ್ಮರಾಗಸಮಪ್ರಭಾ || ೬೦ ||

ಪಂಚಪ್ರೇತಾಸನಾಸೀನಾ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣಿ |

ಚಿನ್ಮಯೀ ಪರಮಾನಂದಾ ವಿಜ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣೀ || ೬೧ ||

ಧ್ಯಾನಧ್ಯಾತೃಧ್ಯೇಯರೂಪಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾ |

ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಜಾಗರಿಣೀ ಸ್ವಪಂತೀ ತೈಜಸಾತ್ಮಿಕಾ || ೬೨ ||

ಸುಪ್ತಾ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮಿಕಾ ತುರ್ಯಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾ |

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ಗೋಪ್ತ್ರೀಗೋವಿಂದರೂಪಿಣೀ || ೬೩ ||

ಸಂಹಾರಿಣೀ ರುದ್ರರೂಪಾ ತಿರೋಧಾನಕರೀಶ್ವರೀ |

ಸದಾಶಿವಾನುಗ್ರಹದಾ ಪಂಚಕೃತ್ಯಪರಾಯಣಾ || ೬೪ ||

ಭಾನುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಭೈರವೀ ಭಗಮಾಲಿನೀ |

ಪದ್ಮಾಸನಾ ಭಗವತೀ ಪದ್ಮನಾಭಸಹೋದರೀ || ೬೫ ||

ಉನ್ಮೇಷನಿಮಿಷೋತ್ಪನ್ನ ವಿಪನ್ನಭುವನಾವಳಿಃ |

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷವದನಾ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ ಸಹಸ್ರಪಾತ್‌ || ೬೬ ||

ಆಬ್ರಹ್ಮಕೀಟಜನನೀ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವಿಧಾಯಿನೀ |

ನಿಜಾಜ್ಞಾ ರೂಪನಿಗಮಾ ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯ ಫಲಪ್ರದಾ || ೬೭ ||

ಶ್ರುತಿಸೀಮಂತಸಿಂಧೂರೀಕೃತ ಪಾದಾಬ್ಜಧೂಳಿಕಾ |

ಸಕಲಾಗಮಸಂದೋಹ ಶುಕ್ತಿಸಂಪುಟಮೌಕ್ತಿಕಾ || ೬೮ ||

ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾಪೂರ್ಣಾ ಭೋಗಿನೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ |

ಅಂಬಿಕಾಽನಾದಿನಿಧನಾ ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಸೇವಿತಾ || ೬೯ ||

ನಾರಾಯಣೀ ನಾದರೂಪಾ ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಾ |

ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಹ್ರೀಮತೀಹೃದ್ಯಾ ಹೇಯೋಪಾದೇಯವರ್ಜಿತಾ || ೭೦ ||

ರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತಾರಾಜ್ಞೀ ರಮ್ಯಾ ರಾಜೀವಲೋಚನಾ |

ರಂಜನೀ ರಮಣೀ ರಸ್ಯಾ ರಣತ್ಕಿಂಕಿಣಿಮೇಖಲಾ || ೭೧ ||

ರಮಾ ರಾಕೇಂದುವದನಾ ರತಿರೂಪಾ ರತಿಪ್ರಿಯಾ |

ರಕ್ಷಾಕರೀ ರಾಕ್ಷಸಘ್ನೀ ರಾಮಾ ರಮಣಲಂಪಟಾ || ೭೨ ||

ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮಕಲಾರೂಪಾ ಕದಂಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ |

ಕಲ್ಯಾಣೀ ಜಗತೀಕಂದಾ ಕರುಣಾರಸಸಾಗರಾ || ೭೩ ||

ಕಲಾವತೀ ಕಲಾಲಾಪಾ ಕಾಂತಾ ಕಾದಂಬರೀಪ್ರಿಯಾ |

ವರದಾ ವಾಮನಯನಾ ವಾರುಣೀಮದವಿಹ್ವಲಾ || ೭೪ ||

ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾವೇದವೇದ್ಯಾ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ |

ವಿಧಾತ್ರೀ ವೇದಜನನೀ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾವಿಲಾಸಿನೀ || ೭೫ ||

ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವರೂಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರೇಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಪಾಲಿನೀ |

ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಸಮರ್ಚಿತಾ || ೭೬ ||

ವಿಜಯಾ ವಿಮಲಾ ವಂದ್ಯಾ ವಂದಾರುಜನವತ್ಸಲಾ |

ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ವಾಮಕೇಶೀ ವಹ್ನಿಮಂಡಲವಾಸಿನೀ || ೭೭ ||

ಭಕ್ತಿಮತ್ಕಲ್ಪಲತಿಕಾ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚನೀ |

ಸಂಹೃತಾಶೇಷಪಾಷಂಡಾ ಸದಾಚಾರಪ್ರರ್ತಿಕಾ || ೭೮ ||

ತಾಪತ್ರಯಾಗ್ನಿ ಸಂತಪ್ತಸಮಾಹ್ಲಾದನ ಚಂದ್ರಿಕಾ |

ತರುಣೀತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾ ತನುಮಧ್ಯಾ ತಮೋಽಪಹಾ || ೭೯ ||

ಚತಿಸ್ತತ್ಪದಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಾ ಚಿದೇಕರಸರೂಪಿಣೀ |

ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದಲವೀಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾನಂದಸಂತತಿಃ || ೮೦ ||

ಪರಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಚಿತೀರೂಪಾ ಪಶ್ಯಂತೀ ಪರದೇವತಾ |

ಮಧ್ಯಮಾ ವೈಖರೀರೂಪಾ ಭಕ್ತಮಾನಸಹಂಸಿಕಾ || ೮೧ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಾಣನಾಡೀ ಕೃತಜ್ಞಾ ಕಾಮಪೂಜಿತಾ |

ಶೃಂಗಾರರಸಸಂಪೂರ್ಣಾ ಜಯಾ ಜಾಲಂಧರಸ್ಥಿತಾ || ೮೨ ||

ಓಡ್ಯಾಣಪೀಠನಿಲಯಾ ಬಿಂದುಮಂಡಲವಾಸಿನೀ |

ರಹೋಯಾಗಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾ ರಹಸ್ತರ್ಪಣತರ್ಪಿತಾ || ೮೩ ||

ಸದ್ಯಃಪ್ರಸಾದಿನೀ ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಜಿತಾ |

ಷಡಂಗದೇವತಾಯುಕ್ತಾ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರಿತಾ || ೮೪ ||

ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾನಿರುಪಮಾ ವಿರ್ವಾಣಸುಖದಾಯಿನೀ |

ನಿತ್ಯಾಷೋಡಶಿಕಾರೂಪಾ ಶ್ರೀಕಂಠಾರ್ಧಶರೀರಿಣೀ || ೮೫ ||

ಪ್ರಭಾವತೀ ಪ್ರಭಾರೂಪಾ ಪ್ರಸೀದ್ಧಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ |

ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರವ್ಯಕ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೮೬ ||

ವ್ಯಾಪಿನೀ ವಿವಿಧಾಕಾರಾ ವಿದ್ಯಾಽವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ |

ಮಹಾಕಾಮೇಶನಯನ ಕುಮುದಾಹ್ಲಾದಕೌಮುದೀ || ೮೭ ||

ಭಕ್ತಹಾರ್ದತಮೋಭೇದ ಭಾನುಮದ್ಭಾನುಸಂತತಿಃ |

ಶಿವದೂತೀ ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾ ಶಿವಮೂರ್ತಿಃ ಶಿವಂಕರೀ || ೮೮ ||

ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ಶಿವಪರಾ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾ ಶಿಷ್ಟಪೂಜಿತಾ |

ಅಪ್ರಮೇಯಾ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾ ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಾ || ೮೯ ||

ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಶ್ಚೇತನಾರೂಪಾ ಜಡಶಕ್ತಿರ್ಜಡಾತ್ಮಿಕಾ |

ಗಾಯತ್ರೀ ವ್ಯಾಹೃತಿಃ ಸಂಧ್ಯಾ ದ್ವಿಜಬೃಂದನಿಷೇವಿತಾ || ೯೦ ||

ತತ್ತ್ವಾಸನಾ ತತ್ತ್ವಮಯೀ ಪಂಚಕೋಶಾಂತರಸ್ಥಿತಾ |

ನಿಸ್ಸೀಮಮಹಿಮಾ ನಿತ್ಯಯೌವನಾ ಮದಶಾಲಿನೀ || ೯೧ ||

ಮದಘೂರ್ಣಿತರಕ್ತಾಕ್ಷೀ ಮದಪಾಟಲಗಂಢಭೂಃ |

ಚಂದನದ್ರವದಿಗ್ಧಾಂಗೀ ಚಾಂಪೇಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ || ೯೨ ||

ಕುಶಲಾ ಕೋಮಲಾಕಾರಾ ಕುರುಕುಲ್ಲಾಕುಲೇಶ್ವರೀ |

ಕುಲಕುಂಡಾಲಯಾ ಕೌಲಮಾರ್ಗತತ್ಪರಸೇವಿತಾ || ೯೩ ||

ಕುಮಾರಗಣನಾಥಾಂಬಾ ತುಷ್ಟಿಃ ಪುಷ್ಠಿರ್ಮತಿಧೃತಿಃ |

ಶಾಂತಿಃಸ್ವಸ್ತಿಮತೀ ಕಾಂತಿರ್ನಂದಿನೀ ವಿಘ್ನನಾಶಿನೀ || ೯೪ ||

ತೇಜೋವತೀ ತ್ರಿನಯನಾ ಲೋಲಾಕ್ಷೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ |

ಮಾಲಿನೀ ಹಂಸಿನೀ ಮಾತಾ ಮಲಯಾಚಲವಾಸಿನೀ || ೯೫ ||

ಸುಮುಖೀ ನಳಿನೀ ಸುಭ್ರೂಃ ಶೋಭನಾ ಸುರನಾಯಿಕಾ |

ಕಾಲಕಂಠೀ ಕಾಂತಿಮತೀ ಕ್ಷೋಭಿಣೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಿಣೀ || ೯೬ ||

ವಜ್ರೇಶ್ವರೀ ವಾಮದೇವೀ ವಯೋಽವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾ |

ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಮಾತಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ || ೯೭ ||

ವಿಶುದ್ಧಿಚಕ್ರನಿಲಯಾ ರಕ್ತವರ್ಣಾ ತ್ರಿಲೋಚನಾ |

ಖಟ್ವಾಂಗಾದಿಪ್ರಹರಣಾ ವದನೈಕಸಮನ್ವಿತಾ || ೯೮ ||

ಪಾಯಸಾನ್ನಪ್ರಿಯಾ ತ್ವಕ್‌ಸ್ಥಾ ಪಶುಲೋಕಭಯಂಕರೀ |

ಅಮೃತಾದಿಮಹಾಶಕ್ತಿ ಸಂವೃತಾ ಡಾಕಿನೀಶ್ವರೀ || ೯೯ ||

ಅನಾಹತಾಬ್ಜನಿಲಯಾ ಶ್ಯಾಮಾಭಾ ವದನದ್ವಯಾ |

ದಂಷ್ಟ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾಽಕ್ಷಮಾಲಾದಿಧರಾ ರುಧಿರಸಂಸ್ಥಿತಾ || ೧೦೦ ||

ಕಾಳರಾತ್ರ್ಯಾದಿಶಕ್ತ್ಯೌಘವೃತಾ ಸ್ನಿಗ್ಧೌದನಪ್ರಿಯಾ |

ಮಹಾವೀರೇಂದ್ರವರದಾರಾಕಿಣ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೦೧ ||

ಮಣಿಪೂರಾಬ್ಜನಿಲಯಾ ವದನತ್ರಯಸಂಯುತಾ |

ವಜ್ರಾದಿಕಾಯುಧೋಪೇತಾ ಡಾಮರ್ಯಾದಿಭಿರಾವೃತಾ || ೧೦೨ ||

ರಕ್ತವರ್ಣಾ ಮಾಂಸನಿಷ್ಠಾ ಗೂಢಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾ |

ಸಮಸ್ತಭಕ್ತಸುಖದಾ ಲಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೦೩ ||

ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಾಂಬುಜಗತಾ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಮನೋಹರಾ |

ಶೂಲಾಧ್ಯಾಯುಧಸಂಪನ್ನಾ ಪೀತವರ್ಣಾತಿಗರ್ವಿತಾ || ೧೦೪ ||

ಮೇದೋನಿಷ್ಠಾ ಮಧುಪ್ರೀತಾ ಬಂದಿನ್ಯಾದಿಸಮನ್ವಿತಾ |

ದಧ್ಯನ್ನಾಸಕ್ತಹೃದಯಾ ಕಾಕಿನೀರೂಪಧಾರಿಣೀ || ೧೦೫ ||

ಮೂಲಾಧಾರಾಂಬುಜಾರೂಢಾ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಽಸ್ಥಿಸಂಸ್ಥಿತಾ |

ಅಂಕುಶಾದಿಪ್ರಹರಣಾ ವರದಾದಿನಿಷೇವಿತಾ || ೧೦೬ ||

ಮುದ್ಗೌದನಾಸಕ್ತಚಿತ್ತಾ ಸಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ |

ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಾಬ್ಜನಿಲಯಾ ಶುಕ್ಲವರ್ಣಾಷಡಾನನಾ || ೧೦೭ ||

ಮಜ್ಜಾಸಂಸ್ಥಾಹಂಸವತೀ ಮುಖ್ಯಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಾ |

ಹರಿದ್ರಾನ್ನೈಕರಸಿಕಾ ಹಾಕಿನೀರೂಪಧಾರಿಣೀ || ೧೦೮ ||

ಸಹಸ್ರದಲಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಸರ್ವವರ್ಣೋಪಶೋಭಿತಾ |

ಸರ್ವಾಯುಧದರಾ ಶುಕ್ಲಸಂಸ್ಥಿತಾ ಸರ್ವತೋಮುಖೀ || ೧೦೯ ||

ಸರ್ವೌದನಪ್ರೀತಚಿತ್ತಾ ಯಾಕಿನ್ಯಂಬಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ |

ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾಽಮತಿರ್ಮೇಧಾ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿರನುತ್ತಮಾ || ೧೧೦ ||

ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯಲಭ್ಯಾ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾ |

ಪುಲೋಮಜಾರ್ಜಿತಾ ಬಂಧಮೋಚನೀ ಬಂಧುರಾಲಕಾ || ೧೧೧ ||

ವಿಮರ್ಶರೂಪಿಣೀ ವಿದ್ಯಾ ವಿಯದಾದಿಜಗತ್ಪ್ರಸೂಃ |

ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿಪ್ರಶಮನಿ ಸರ್ವಮೃತ್ಯುನಿವಾರಿಣೀ || ೧೧೨ ||

ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಯರೂಪಾ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀ |

ಕಾತ್ಯಾಯಿನೀ ಕಾಲಹಂತ್ರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷನಿಷೇವಿತಾ || ೧೧೩ ||

ತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಮುಖೀ ದಾಡಿಮೀ ಕುಸುಮಪ್ರಭಾ |

ಮೃಗಾಕ್ಷೀ ಮೋಹಿನೀ ಮುಖ್ಯಾ ಮೃಡಾನೀ ಮಿತ್ರ ರೂಪಿಣೀ || ೧೧೪ ||

ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ ಭಕ್ತನಿಧಿರ್ನಿಯಂತ್ರೀ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರೀ |

ಮೈತ್ರ್ಯಾದಿವಾಸನಾಲಭ್ಯಾ ಮಹಾಪ್ರಳಯಸಾಕ್ಷಿಣೀ || ೧೧೫ ||

ಪರಾಶಕ್ತಿಃ ಪರಾನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣೀ |

ಮಾಧ್ವೀಪಾನಾಲಸಾ ಮತ್ತಾ ಮಾತೃಕಾವರ್ಣರೂಪಿಣೀ || ೧೧೬ ||

ಮಹಾಕೈಲಾಸನಿಲಯಾ ಮೃಣಾಲಮೃದುದೋರ್ಲತಾ |

ಮಹನೀಯಾ ದಯಾಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಲಿನೀ || ೧೧೭ ||

ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಕಾಮಸೇವಿತಾ |

ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀಕೂಟಾ ಕಾಮಕೋಟಿಕಾ || ೧೧೮ ||

ಕಟಾಕ್ಷಕಿಂಕರೀಭೂತ ಕಮಲಾಕೋಟಿಸೇವಿತಾ |

ಶಿರಃಸ್ಥಿತಾ ಚಂದ್ರನಿಭಾ ಭಾಲಸ್ಥೇಂದ್ರ ಧನುಃಪ್ರಭಾ || ೧೧೯ ||

ಹೃದಯಸ್ಥಾರವಿಪ್ರಖ್ಯಾ ತ್ರಿಕೋಣಾಂತರದೀಪಿಕಾ |

ದಾಕ್ಷಾಯಿಣೀ ದೈತ್ಯಹಂತ್ರೀ ದಕ್ಷಯಜ್ಞನಿನಾಶಿನೀ || ೧೨೦ ||

ದರಾಂದೋಲಿತದೀರ್ಘಾಕ್ಷೀ ದರಹಾಸೋಜ್ವಲನ್ಮುಖೀ |

ಗುರುಮೂರ್ತಿರ್ಗುಣನಿಧಿರ್ಗೋಮಾತಾ ಗುಹಜನ್ಮಭೂಃ || ೧೨೧ ||

ದೇವೇಶೀ ದಂಡನೀತಿಸ್ಥಾ ದಹರಾಕಾಶರೂಪಿಣೀ |

ಪ್ರತಿಪನ್ಮುಖ್ಯರಾಕಾಂತ ತಿಥಿಮಂಡಲಪೂಜಿತಾ || ೧೨೨ ||

ಕಲಾತ್ಮಿಕಾ ಕಲಾನಾಥಾ ಕಾವ್ಯಾಲಾಪವಿನೋದಿನೀ |

ಸಚಾಮರರಮಾವಾಣೀ ಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಾ || ೧೨೩ ||

ಆದಿಶಕ್ತಿ ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಪರಮಾ ಪಾವನಾಕೃತಿಃ |

ಅನೇಕಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಜನನೀ ದಿವ್ಯವಿಗ್ರಹಾ || ೧೨೪ ||

ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಕೇವಲಾ ಗುಹ್ಯಾ ಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನೀ |

ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಜಗದ್ವಂದ್ಯಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರೀ || ೧೨೫ ||

ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ ದಿವ್ಯಗಂಧಾಡ್ಯಾ ಸಿಂಧೂರತಿಲಕಾಂಚಿತಾ |

ಉಮಾ ಶೈಲೇಂದ್ರ ತನಯಾ ಗೌರೀಗಂಧರ್ವಸೇವಿತಾ || ೧೨೬ ||

ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾ ಸ್ವರ್ಣಗರ್ಭಾಽವರದಾ ವಾಗಧೀಶ್ವರೀ |

ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಽಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾ ಜ್ಞಾನದಾ ಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾ || ೧೨೭ ||

ಸರ್ವವೇದಾಂತಸಂವೇದ್ಯಾ ಸತ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣೀ |

ಲೋಪಾಮುದ್ರಾರ್ಚಿತಾ ಲೀಲಾಕ್ಲುಪ್ತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾ || ೧೨೮ ||

ಅದೃಶ್ಯಾ ದೃಶ್ಯರಹಿತಾ ವಿಜ್ಞಾತ್ರೀ ವೇದ್ಯವರ್ಜಿತಾ |

ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗದಾ ಯೋಗ್ಯಾ ಯೋಗಾನಂದಾ ಯುಗಂಧರಾ || ೧೨೯ ||

ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ |

ಸರ್ವಾಧಾರಾ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸದಸದ್ರೂಪಧಾರಿಣೀ || ೧೩೦ ||

ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿರಜಾಜೈತ್ರೀ ಲೋಕಯಾತ್ರಾ ವಿಧಾಯಿನಿ |

ಏಕಾಕಿನೀ ಭೂಮರೂಪಾ ನಿರ್ದ್ವೈತಾ ದ್ವೈತವರ್ಜಿತಾ || ೧೩೧ ||

ಅನ್ನದಾ ವಸುದಾ ವೃದ್ಧಾ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ |

ಬೃಹತೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾ || ೧೩೨ ||

ಭಾಷಾರೂಪಾ ಬೃಹತ್ಸೇನಾ ಭಾವಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಾ |

ಸುಖಾರಾಧ್ಯಾ ಶುಭಕರೀ ಶೋಭನಾ ಸುಲಭಾಗತಿಃ || ೧೩೩ ||

>ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲಭಾ |

ರಾಜತ್ಕೃಪಾ ರಾಜಪೀಠನಿವೇಶಿತನಿಜಾಶ್ರಿತಾ || ೧೩೪ ||

ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಃ ಕೋಶನಾಥಾ ಚತುರಂಗಬಲೇಶ್ವರೀ |

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ ಸತ್ಯಸಂಧಾ ಸಾಗರಮೇಖರಾ || ೧೩೫ ||

ದೀಕ್ಷಿತಾ ದೈತ್ಯಶಮನೀ ಸರ್ವಲೋಕವಶಂಕರೀ |

ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರೀ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಿಣೀ || ೧೩೬ ||

ದೇಶಕಾಲಾಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾ ಸರ್ವಗಾ ಸರ್ವಮೋಹಿನೀ |

ಸರಸ್ವತೀ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ ಗುಹಾಂಬಾ ಗುಹ್ಯರೂಪಿಣೀ || ೧೩೭ ||

ಸರ್ವೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಸದಾಶಿವ ಪತಿವ್ರತಾ |

ಸಂಪ್ರದಾಯೇಶ್ವರೀ ಸಾಧ್ವೀ ಗುರುಮಂಡಲರೂಪಿಣೀ || ೧೩೮ ||

ಕುಲೋತ್ತೀರ್ಣಾ ಭಗಾರಾಧ್ಯಾ ಮಾಯಾ ಮಧುಮತೀ ಮಹೀ |

ಗಣಾಂಬಾ ಗುಹ್ಯಕಾರಾಧ್ಯಾ ಕೋಮಲಾಂಗೀ ಗುರುಪ್ರಿಯಾ || ೧೩೯ ||

ಸ್ವತಂತ್ರಾ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಶೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಿಣೀ |

ಸನಕಾದಿ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಶಿವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೧೪೦ ||

ಚಿತ್ಕಲಾನಂದಕಲಿಕಾ ಪ್ರೇಮರೂಪಾ ಪ್ರಿಯಂಕರೀ |

ನಾಮಾಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾ ನಂದಿವಿದ್ಯಾ ನಟೇಶ್ವರೀ || ೧೪೧ ||

ಮಿಥ್ಯಾಜಗದಧಿಷ್ಠಾನಾ ಮುಕ್ತಿದಾಮುಕ್ತಿರೂಪಿಣೀ |

ಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಲಯಕರೀ ಲಜ್ಜಾರಂಭಾದಿವಂದಿತಾ || ೧೪೨ ||

ಭವದಾವಸುಧಾವೃಷ್ಠಿಃ ಪಾಪಾರಣ್ಯದವಾನಲಾ |

ದೌರ್ಭಾಗ್ಯತೂಲವಾತೂಲಾ ಜರಾಧ್ವಾಂತರವಿಪ್ರಭಾ || ೧೪೩ ||

ಭಾಗ್ಯಾಬ್ಧಿಚಂದ್ರಿಕಾ ಭಕ್ತಚಿತ್ತಕೇಕಿಘನಾಘನಾ |

ರೋಗಪರ್ವತದಂಭೋಲಿರ್ಮೃತ್ಯುದಾರುಕುಠಾರಿಕಾ || ೧೪೪ ||

ಮಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾಕಾಳೀ ಮಹಾಗ್ರಾಸಾ ಮಹಾಶನಾ |

ಅಪರ್ಣಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡಮುಂಡಾಸುರನಿಷೂದಿನೀ|| ೧೪೫ ||

ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾ ಸರ್ವಲೋಕೇಶೀ ವಿಶ್ವಧಾರಿಣೀ |

ತ್ರಿವರ್ಗದಾತ್ರೀ ಸುಭಗಾ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೪೬ ||

ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾ ಶುದ್ಧಾ ಜಪಾಪುಷ್ಪನಿಭಾಕೃತಿಃ |

ಓಜೋವತೀ ದ್ಯುತಿಧರಾ ಯಜ್ಞರೂಪಾ ಪ್ರಿಯವ್ರತಾ || ೧೪೭ ||

ದುರಾರಾಧ್ಯಾ ದುರಾಧರ್ಷಾ ಪಾಟಲೀ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ |

ಮಹತೀ ಮೇರುನಿಲಯಾ ಮಂದಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ || ೧೪೮ ||

ವೀರಾರಾಧ್ಯಾ ವೀರಾಡ್ರೂಪಾ ವಿರಜಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖೀ |

ಪ್ರತ್ಯಗ್ರೂಪಾ ಪರಾಕಾಶಾ ಪ್ರಾಣದಾ ಪ್ರಾಣರೂಪಿಣೀ || ೧೪೯ ||

ಮಾರ್ತಂಡಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿಣೀನ್ಯಸ್ತರಾಜ್ಯಧೂಃ |

ತ್ರಿಪುರೇಶೀ ಜಯತ್ಸೇನಾ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾ ಪರಾಪರಾ || ೧೫೦ ||

ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದರೂಪಾ ಸಾಮರಸ್ಯಪರಾಯಣಾ |

ಕಪರ್ದಿನೀ ಕಲಾಮಾಲಾ ಕಾಮಧುಕ್‌ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ || ೧೫೧ ||

ಕಲಾನಿಧಿಃ ಕಾವ್ಯಕಲಾ ರಸಜ್ಞಾ ರಸಶೇವಧಿಃ |

ಪುಷ್ಪಾ ಪುರಾತನಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಪುಷ್ಕರಾ ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಣಾ || ೧೫೨ ||

ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃಪರಂಧಾಮ ಮರಮಾಣುಃಪರಾತ್ಪರಾ |

ಪಾಶಹಸ್ತಾಪಾಶಹಂತ್ರೀ ಪರಮಂತ್ರ ವಿಭೇದಿನೀ || ೧೫೩ ||

ಮೂರ್ತಾಽಮೂರ್ತಾಽನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ ಮುನಿಮಾನಸಹಂಸಿಕಾ |

ಸತ್ಯವ್ರತಾ ಸತ್ಯರೂಪಾ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿನೀಸತೀ || ೧೫೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಜನನೀ ಬಹುರೂಪಾ ಬುಧಾರ್ಚಿತಾ |

ಪ್ರಸವಿತ್ರೀ ಪ್ರಚಂಡಾಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಕಟಾಕೃತಿಃ || ೧೫೫ ||

ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಾಣದಾತ್ರೀ ಪಂಚಾಶತ್ಪೀಠರೂಪಿಣೀ |

ವಿಶೃಂಖಲಾ ವಿವಿಕ್ತಸ್ಥಾ ವೀರಮಾತಾವಿಯತ್ಪ್ರಸೂಃ || ೧೫೬ ||

ಮುಕುಂದಾ ಮುಕ್ತಿನಿಲಯಾ ಮೂಲವಿಗ್ರಹರೂಪಿಣೀ |

ಭಾವಜ್ಞಾ ಭವರೋಗಘ್ನೀ ಭವಚಕ್ರ ಪ್ರವರ್ತಿನೀ || ೧೫೭ ||

ಛಂದಃಸಾರಾ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಾ ಮಂತ್ರಸಾರಾ ತಲೋದರೀ |

ಉದಾರಕೀರ್ತಿರುದ್ಧಾಮ ವೈಭವಾವರ್ಣರೂಪಿಣೀ || ೧೫೮ ||

ಜನ್ಮಮೃತ್ಯು ಜರಾತಪ್ತ ಜನವಿಶ್ರಾಂತಿದಾಯಿನೀ |

ಸರ್ವೋಪನಿಷದುದ್ವುಷ್ಟಾ ಶಾಂತ್ಯತೀತಕಲಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೫೯ ||

ಗಂಭೀರಾ ಗಗನಾಂತಸ್ಥಾ ಗರ್ವಿತಾ ಗಾನಲೋಲುಪಾ |

ಕಲ್ಪನಾರಹಿತಾ ಕಾಷ್ಠಾಽಕಾಂತಾ ಕಾಂತಾರ್ಧವಿಗ್ರಹಾ || ೧೬೦ ||

ಕಾರ್ಯಕಾರಣನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಕಾಮಕೇಲಿತರಂಗಿತಾ |

ಕನತ್ಕನಕತಾಟಂಕಾ ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಧಾರಿಣೀ || ೧೬೧ ||

ಅಜಾ ಕ್ಷಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಮುಗ್ಧಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಿನೀ |

ಅಂತರ್ಮುಖಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಬಹಿರ್ಮುಖಸುದುರ್ಲಭಾ || ೧೬೨ ||

ತ್ರಯೀ ತ್ರಿವರ್ಗನಿಲಯಾ ತ್ರಿಸ್ಥಾ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನೀ |

ನಿರಾಮಯಾ ನಿರಾಲಂಬಾ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾ ಸುಧಾಸೃತಿಃ || ೧೬೩ ||

ಸಂಸಾರಪಂಕನಿರ್ಮಗ್ನ ಸಮುದ್ಧರಣಪಂಡಿತಾ |

ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೀ ಯಜಮಾನಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೬೪ ||

ಧರ್ಮಾಧಾರಾ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಧನಧಾನ್ಯವಿವರ್ಧಿನೀ |

ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಾ ವಿಪ್ರರೂಪಾ ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣಕಾರಿಣೀ || ೧೬೫ ||

ವಿಶ್ವಗ್ರಾಸಾ ವಿದ್ರುಮಾಭಾ ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೀ |

ಅಯೋನಿರ್ಯೋನಿ ನಿಲಯಾ ಕೂಟಸ್ಥಾ ಕುಲರೂಪಿಣೀ || ೧೬೬ ||

ವೀರಗೋಷ್ಠೀಪ್ರಿಯಾ ವೀರಾ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾನಾದರೂಪಿಣೀ |

ವಿಜ್ಞಾನಕಲನಾ ಕಲ್ಯಾ ವಿದಗ್ಧಾಬೈಂದವಾಸನಾ || ೧೬೭ ||

ತತ್ತ್ವಾಧಿಕಾ ತತ್ತ್ವಮಯೀ ತತ್ತ್ವಮರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣೀ |

ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಸೌಮ್ಯಾ ಸದಾಶಿವಕುಟುಂಬಿನೀ || ೧೬೮ ||

ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಿಣೀ |

ಸ್ವಸ್ಥಾಸ್ವಭಾವಮಧುರಾ ಧೀರಾ ಧೀರಸಮರ್ಚಿತಾ || ೧೬೯ ||

ಚೈತನ್ಯಾರ್ಘ್ಯ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಚೈತನ್ಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ |

ಸದೋದಿತಾ ಸದಾತುಷ್ಟಾ ತರುಣಾದಿತ್ಯಪಾಟಲಾ || ೧೭೦ ||

ದಕ್ಷಿಣಾದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯಾ ದರಸ್ಮೇರಮುಖಾಂಬುಜಾ |

ಕೌಲಿನೀ ಕೇವಲಾಽನರ್ಘ್ಯಾ ಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನೀ || ೧೭೧ ||

ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾ ಸ್ತುತಿಮತೀ ಶ್ರುತಿ ಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾ |

ಮನಸ್ವಿನೀ ಮಾನವತೀ ಮಹೇಶೀ ಮಂಗಲಾಕೃತಿಃ || ೧೭೨ ||

ವಿಶ್ವಮಾತಾ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿರಾಗಿಣೀ |

ಪ್ರಗಲ್ಭಾ ಪರಮೋದಾರಾ ಪರಾಮೋದಾ ಮನೋಮಯೀ || ೧೭೩ ||

ಮ್ಯೋಮಕೇಶೀ ವಿಮಾನಸ್ಥಾ ವಜ್ರಿಣೀ ವಾಮಕೇಶ್ವರೀ |

ಪಂಚಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ ಪಂಚಪ್ರೇತಮಂಚಾಧಿಶಾಯಿನೀ || ೧೭೪ ||

ಪಂಚಮೀ ಪಂಚಭೂತೇಶೀ ಪಂಚಸಂಖ್ಯೋಪಚಾರಿಣೀಃ |

ಶಾಶ್ವತೀ ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಾ ಶರ್ಮದಾ ಶಂಭುಮೋಹಿನೀ || ೧೭೫ ||

ಧರಾ ಧರಸುತಾ ಧನ್ಯಾ ಧರ್ಮಿಣೀ ಧರ್ಮವರ್ಧಿನೀ |

ಲೋಕಾತೀತಾ ಗುಣಾತೀತಾ ಸರ್ವಾತೀತಾ ಶಮಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೭೬ ||

ಬಂಧೂಕಕುಸುಮಪ್ರಖ್ಯಾ ಬಾಲಾ ಲೀಲಾವಿನೋದಿನೀ |

ಸುಮಂಗಲೀ ಸುಖಕರೀ ಸುವೇಷಾಢ್ಯಾ ಸುವಾಸಿನೀ || ೧೭೭ ||

ಸುವಾಸಿನ್ಯರ್ಚನಪ್ರೀತಾ ಶೋಭನಾ ಶುದ್ಧಮಾನಸಾ |

ಬಿಂದುತರ್ಪಣಸಂತುಷ್ಠಾ ಪೂರ್ವಜಾ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕಾ || ೧೭೮ ||

ದಶಮುದ್ರಾ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರೀವಶಂಕರೀ |

ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೭೯ ||

ಯೋನಿಮುದ್ರಾ ತ್ರಿಖಂಡೇಶೀ ತ್ರಿಗುಣಾಽಂಬಾ ತ್ರಿಕೋಣಗಾ |

ಅನಘಾಽದ್ಭುತಚಾರಿತ್ರಾ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೧೮೦ ||

ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯಜ್ಞಾತಾ ಷಡಧ್ವಾತೀತರೂಪಿಣೀ |

ಆವ್ಯಾಜಕರುಣಾಮೂರ್ತಿರಜ್ಞಾನಧ್ವಾಂತ ದೀಪಿಕಾ || ೧೮೧ ||

ಆಬಾಲಗೋಪವಿದಿತಾ ಸರ್ವಾನುಲ್ಲಂಘ್ಯಶಾಸನಾ |

ಶ್ರೀಚಕ್ರ ರಾಜನಿಲಯಾ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ || ೧೮೨ ||

ಶ್ರೀಶಿವಾ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈಕ್ಯರೂಪಿಣೀ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾ |

ಏವಂ ಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವ್ಯಾಃ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾಹಸ್ರಕಂ ಜಗುಃ || ೧೮೩ ||

|| ಇತೀ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಗಸ್ತ್ಯ ಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಕಥನಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್‌ ||

Lalitha Sahasranama in Kannada PDF Download

ಜ್ಯೋತಿಶಾಚಾರ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ನರೇಂದ್ರನಗರ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾತೆ ಲಲಿತಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವ ಭಕ್ತರು, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾತೃದೇವತೆಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಭಕ್ತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಸದಾ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸುಖವೂ ಅಗತ್ಯ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾಯಿ ಲಲಿತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಬೇಕು. ದೇವಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಲಲಿತಾ ದೇವಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಐದನೇ ನವರಾತ್ರಿಯ ದಿನದಂದು ಲಲಿತಾ ದೇವಿಯ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ತಾಯಿ ಲಲಿತಾ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕಂದಮಾತೆ ಮತ್ತು ಶಿವಶಂಕರರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಲಲಿತೆಯನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಪೂಜಿಸಬೇಕು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿ, ಗುಪ್ತ ನವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಲಲಿತಾ ಜಯಂತಿಯಂದು ಕೆಲವು ಸಾಧಕರು ಸಹ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲಲಿತಾ ಮಾತೆಯ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ, ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನ, ಲಲಿತಾತೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ತ್ರನಾಮವು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಠವನ್ನು 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪ ಮಾ ಲಲಿತೆಯ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ತಾಯಿಯ ತಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಂದರವಾದ ಪಾದದವರೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಲಲಿತಾ ಮಾತೆಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಾಚಾರ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ ಪರಸಾಯಿ ಅವರು ನಿಯಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಾಯಿ ಲಲಿತಾ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಈ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎಂದಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು 40 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪಠಿಸಿ. ಪಾಠ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಅದರ ಮಂಗಳಕರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ತಪ್ಪದೇ ಓದಿ:

Leave a Comment